Bao Yi San

Bao Yi San

65.00

Directions: Take 3 grams, 2 times daily between meals with a glass of warm water, or as directed by your health care professional.

Contain: No preservatives, sugar, caffeine, flavors or colors.

Laboratory Tested

To ensure the highest quality and purity, each batch is make at our U.S. GMP facility and tested by US laboratoris.

10 Day Supply of Bao Yi San. This package contains 60g.

Ingredients: Ling Zhi 10, Ginseng 10, Ban Lan Gen 30, Lian Qiao 10, Jie Geng 10, Chai Hu 6, Ma Bo 10, Xuan Shen 10, Niu Bang Zi 10, Huang Qin 10, Sheng Ma 10, Chen Pi 10, Bo He 6 Huang Lian 10, Gan Cao 6, Da Huang 10, Shi Gao 30, Zhi Mu 10.

Quantity:
Add To Cart